Sunday, May 31, 2009

കുട്ടികളെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ചേര്‍ക്കണം - പരിഷത്ത്‌

എടപ്പാള്‍: കുട്ടികളെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ രാഷ്ട്രീയ-പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാതൃക കാണിക്കണമെന്ന്‌ ശാസ്‌ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌ പൊന്നാനി മേഖലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അംഗീകാരമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെ ചേര്‍ത്ത്‌ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തകരാതിരിക്കാന്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയങ്ങള്‍ക്ക്‌ സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റോ സി.ബി.എസ്‌.ഇ.വെബ്‌ സൈറ്റോ പരിശോധിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.വിജയന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Tuesday, May 26, 2009

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെ.എസ്.എസ്.പി, യു.എ.ഇ. ചാപ്റ്ററിന്റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികം

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,

ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെ.എസ്.എസ്.പി, യു.എ.ഇ. ചാപ്റ്ററിന്റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികം 2009മെയ് 28, 29 (വ്യാഴം, വെള്ളി) തിയ്യതികളിലായി ഷാര്‍ജയിലെ എമിരേറ്റ്സ് നാഷ്ണല്‍ സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുന്‍ പ്രസിഡണ്ട്, മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും, പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും ഇപ്പോള്‍ ഭാരത് ജ്ഞാന്‍ വിജ്ഞാന്‍ സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ. കെ.കെ.കൃഷ്ണകുമാര്‍ ആണ് ഈ വര്‍ഷം മാതൃസംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വാര്‍ഷികത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
വിവിധ എമിരേറ്റ്സുളില്‍നിന്നായി നൂറോളം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെയും , അനുബന്ധപരിപാടികളുടെയും വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് താങ്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

പാരിഷത്തികാഭിവാദനങ്ങളോടെ,
അഡ്വഃ മാത്യു ആന്റണി.
പ്രസിഡണ്ട്,
050-63 61 285

ഐ.പി.മുരളി.
കോ-ഓഡിനേറ്റര്‍,
050-67 64 556


സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധപരിപാടികളായി അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാര്‍ജ എമിരേറ്റ്സുളില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ജൂണ്‍ 5 -ന് വൈകീട്ട് ഷാര്‍ജയില്‍ ബാലവേദി
ജൂണ്‍ 5 -ന് വൈകീട്ട് ദുബായില്‍ സെമിനാര്‍
ജൂണ്‍ 6 -ന് വൈകീട്ട് അബുദാബി കെ.എസ്.സി. യില്‍

Monday, May 18, 2009

ശാസ്ത്രവര്‍ഷം 2009 സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു

ചാള്‍സ് ഡാര്‍വ്വിന്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷികവും ഗലീലിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയതിന്റെ 400 വാര്‍ഷികവും ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവര്‍ഷം 2009 പരിപാടിയുടെ സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണം 18-05-2009 തിങ്കളാഴ്ച ടെല്‍ക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹാളില്‍ നടന്നു.
മെയ് 30,31 തീയതികളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച ടെല്‍ക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹാളില്‍ വിവിധ ക്ലാസുകളും, വാനനിരീക്ഷണവും ഉള്‍പ്പടെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ശാസ്ത്രവര്‍ഷാചരണം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ശ്രീ. എം.ജി നാരായണന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തില്‍ അങ്കമാലി എം.എല്‍.എ ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയില്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ശ്രീ. താണ്ടു ടീച്ചര്‍ എന്നിവരെ രക്ഷാധികാരികളായി തീരുമാനിച്ചു.

സ്വാഗതസംഘം
ചെയര്‍മാന്‍ : പ്രൊ.എം.കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ (പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് കാലടി)

വൈ. ചെയര്‍മാന്‍ : ഇ.വി. കമലാക്ഷന്‍
കണ്‍വീനര്‍ : ടി. എല്യാസ്
ജോ.കണ്‍വീനര്‍ : പി.സി സോമസുന്ദരം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേന്ദ്രനിര്‍വ്വാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീ. എസ്.എസ് മധു, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അങ്കമാലി മേഖല പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഇ.ടി രാജന്‍, മുന്‍സിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലര്‍മാരായ ശ്രീ. കെ.കെ സലി, ശ്രീ. പുഷ്പ മോഹനന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Thursday, May 14, 2009

ശാസ്ത്ര വര്ഷം 2009

imkv{XhÀjw:- ]cnioe\w XpS§n

ae¸pdw-:- BImi¯nsâ AXncpIÄ¡¸pdt¯¡v hnkvabbm{Xsbmcp¡n imkv{XhÀjmNcW¯nsâ kwØm\ inð¸ime XpS§n. tPymXnimkv{XcwK¯v bpK]cnhÀ¯\¯n\v XpS¡wIpdn¨ Keoentbm KeoenbpsS sSekvtIm¸v \nco£W¯nsâ \m\qdmw hÀjw, ]cnWma kn²m´¯nsâ \qänA¼Xmw hmÀjnIw Fónh {]amWn¨v Cu hÀjw imkv{XhÀjambn ]cnj¯v BNcn¡póp. 10,000 imkv{X¢mkpIÄ \S¯póXn\mbn dntkmgvkv t]gvkamÀ¡pÅ kwØm\ ]cnioe\amWv ae¸pdw sIankväv`h\nð XpS§nbXv s{]m^. ]m¸p«n DZvLmS\w sNbvXp. inð¸imebnð tUm. F³ jmPn s{]m^. ]n BÀ cmLh³, s{]m^. ]n Fkv tim`³, KwKm[c³amkväÀ ]¿óqÀ, Fw]nkn \¼ymÀ, N{µtaml³, hn hnt\mZv, Sn sI tZhcmP³, kn ]n kptcjv_m_p FónhÀ ]s¦Sp¯p. tPymXnimkv{Xw- h-fÀ-¨-bp-sS- ]-S-hp-IÄ- þ-s{]m-^.- ]m-¸p-«n-,- \-£-{X- ]-cn-Wm-aw- þ-tUm.- F-³ jm-Pn,- B-Im-i- Zr-iy-§Ä- þ-s{]m-^.- ]n- F-kv- tim-`-³,- hm-\-\n-co-£-Ww- F-§-s\-þ Kw-Km-[-c-³,- sS-e-kv-tIm-¸n-sâ- N-cn-{Xw- þ-s{]m-^.- ]n- BÀ- cm-L-h-³,- ku-c-bq-Yw- þ-]n- BÀ- N-{µ-tam-l--³ F-ón-hÀ- ¢m-sk-Sp-¯p.- tPym-Xn-im-kv-{X-hp-am-bn- _-Ô-s¸-«- ]-co-£-W-§Ä- {io-\n-hm-k-³ IÀ-¯m-bp-sS- t\-Xr-Xz-¯nð- \-S-óp.-

ശാസ്ത്ര വര്‍ഷം-വിളംബര ജാഥകള്‍ 19 മുതല്‍.

ശാസ്ത്ര വര്‍ഷത്തിന്റെ വിളംബരമായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിളംബര ജാഥ സംക്ഖടിപ്പിക്കുന്നു.ഗലീലിയോ ഗലീലിയുടെ ടെലസ്കോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ നാനൂറാം വാര്‍ഷികവും ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്റെ ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റമ്പതാം വാര്‍ഷികവും ഹോമി ജെ ഭാഭയുടെ ജന്മശദാബ്ദി വര്‍ഷവുമായ 2009 ആണ് ശാസ്ത്രവര്‍ഷമായി ആചരിക്കുന്നത്.വര്‍ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ അനുബന്ധ പരിപാടികളും നടക്കും. വിളംബരമായി രണ്ട് വാഹനജാഥകള്‍ പ്രയാണം നടത്തും.19ന് കണ്ണൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം കോര്‍ണറില്‍ പരിഷത്ത് മുന്‍ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.യു.രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഉല്‍ക്ഖാടനം ചെയ്യും.വടക്കന്‍ ജാഥ 20ന് രാവിലെ 10മണിക്ക് പുതിയ തെരുവില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 23ന് വൈകിട്ട് കണ്ണാടിപറമ്പില്‍ സമാപിക്കും.തെക്കന്‍ ജാഥ 20ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 23ന് വൈകീട്ട് ബ്ലാത്തൂരില്‍ സമാപിക്കും.വര്‍ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരിരം ശാസ്ത്രക്ലാസ്സുകളും സംക്ഖടിപ്പിക്കും.